Algemene voorwaarden

1.     Deze algemene voorwaarden, verder te noemen ‘de voorwaarden’ liggen ten grondslag aan iedere overeenkomst tussen de inschrijver, verder te noemen ‘deelnemer’ aan een door de Hemelvaartsmarkt Commissie Eerum, verder te noemen ‘HCE’ georganiseerd evenement.

2.     Indien een deelnemer eenmaal onder toepasselijkheid van de voorwaarden van de HCE heeft gehuurd, wordt hij geacht stilzwijgend akkoord te gaan met de toepasselijkheid van de voorwaarden bij alle daarna door hem opgegeven inschrijvingen ongeacht de aard daarvan en ongeacht een al dan niet schriftelijke bevestiging van een dergelijke inschrijving door de HCE.

3.     Indien aan twee of meer deelnemers gezamenlijk wordt verhuurd, zijn deze ieder hoofdelijk onder toepassing van de voorwaarden voor alle gevolgen van de gesloten overeenkomst aansprakelijk.

4.     Afwijkingen op deze voorwaarden, dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst bindt de HCE alleen dan, indien zij deze afwijkingen of veranderingen schriftelijk heeft bevestigd.

5.     Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van de voorwaarden kan de deelnemer geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen, tenzij de afwijking uitdrukkelijk schriftelijk voor meerdere transacties is overeengekomen.

6.     De voorwaarden blijven ook dan bindend, indien afzonderlijke onderdelen, om welke reden dan ook, niet van toepassing zijn.

7.     In het geval dat de order achteraf door de deelnemer wordt gewijzigd, is de HCE niet meer gebonden aan de oorspronkelijke overeengekomen bevestigde termijnen.

8.     In geval van overmacht heeft de HCE de keuze de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst ontbonden te verklaren. Onder overmacht worden hierbij uitdrukkelijk die omstandigheden dan wel invloeden van buitenaf verstaan die het houden van het evenement onmogelijk maken.

9.     Deelnemer dient te beschikken over een btw-nummer en ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel.

10.   De organisatie behoudt zich het recht voor inschrijvingen te weigeren.

11.   Tevens is de organisatie gerechtigd om een deelnemer tijdelijk of geheel van deelname uit te sluiten in geval van misdraging van de deelnemer, zijn personeel dan wel zijn genodigden.

12.   Indien het evenement in een geval als bedoeld onder artikel 8 niet doorgaat, ontstaat er aan de zijde van HCE geen andere verplichting van welke aard dan ook tot vergoeding van schade en kosten dan de verplichting tot onmiddellijke restitutie van de door de deelnemer eventueel reeds betaalde bedragen.

13.   Indien de deelnemer de overeenkomst wenst te annuleren, is hij gehouden tot betaling van alle voor de uitvoering gemaakte kosten en schade wegens winstderving, tussen partijen gesteld op 75% van het door de deelnemer bij uitvoering van de overeenkomst te betalen bedrag.

14.   De annulering als bedoeld in artikel 12 is alleen dan mogelijk wanneer betaling heeft plaatsgevonden van de volledig aan de HCE verschuldigde som en tot uiterlijk 20 dagen voor het evenement. Buiten deze mogelijkheid is de deelnemer het volledig in rekening gebrachte bedrag schuldig.

15.   Het factuurbedrag dient uiterlijk 30 dagen voor het evenement op de rekening van de HCE te zijn bijgeschreven.

16.   Ingeval de betaling niet op de 30e dag voor het evenement is bijgeschreven, kan de HCE zonder nader ingebrekestelling het recht van de deelnemer op een standplaats laten vervallen. De verplichting tot betaling door deelnemer blijft in dat geval echter volledig van kracht.

17.   Bij niet betaling is de HCE gerechtigd rente in rekening te brengen overeenkomstig wettelijk vastgestelde percentage vanaf 30 dagen voor het evenement waaraan de deelnemer zou deelnemen.

18.   Voorts dienen door de deelnemer bij niet tijdige betaling aan de HCE vergoed te worden eventuele incassokosten welke minimaal 15% van het factuurbedag bedragen met een minimum van € 50,-. Incassokosten zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de HCE voor de invordering hulp van derden heeft moeten inroepen.

19.   Indien de deelnemer met betaling eenmaal in gebreke is gebleven heeft de HCE het recht om de overige door deelnemer geboekte reserveringen te annuleren zonder dat daaruit enige verplichtingen van de HCE uit voortvloeit.

20.   Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de wettelijke eisen van de overheid zoals: belastingplicht, brandweervoorschriften, warenwet, namaakbestrijding, kamer van koophandel, CRK, etc. Restitutie van het inschrijfgeld bij het niet voldoen aan wettelijke eisen is niet mogelijk.

21.   Als deelnemer bent U verplicht op de hoogte te zijn van- en zich te houden aan alle wettelijke eisen m.b.t. de bereiding, behandeling, verpakking en het bewaren van eet- en drinkwaren.

22.   De deelnemer mag op het evenement alleen goederen verkopen, waarvan melding is gemaakt op het inschrijfformulier. De HCE heeft het recht de verkoop van andere goederen aan de deelnemer te ontzeggen.

23.   De deelnemer is tijdens het evenement verantwoordelijk voor de gehuurde zaken en zal deze na afloop in dezelfde staat teruggeven.

24.   Deelnemer zal op het evenement op geen enkele wijze hinder of overlast veroorzaken en ervoor zorgen dat met zijn goedvinden aanwezige derden dit evenmin doen. Zo is het niet toegestaan:
-  politieke en/of ideologische standpunten uit te dragen.
-  Promotiemateriaal zoals flyers uit te delen.

25.   De deelnemer is aansprakelijk voor en is verplicht verzekerd te zijn tegen alle schade, die door toedoen of nalatigheid van hemzelf, zijn personeel en/of zijn inzendingen, op welke wijze dan ook, aan goederen en/of personen werkzaam bij of in opdracht van de organisatie wordt veroorzaakt.

26.   Schade, toegebracht door wind, regen, omvallende, opwaaiende marktkramen, enz. zijn voor risico van de deelnemer.

27.   Beschadiging aan (winkel)panden, ruitbreuk enz., veroorzaakt door de door de deelnemer gehuurde kraam, zijn voor rekening van de deelnemer.

28.   De deelnemer vrijwaart de HCE van alle aanspraken die anderen ter zaken zouden kunnen doen gelden.

29.   De HCE zal voor materialen zorgdragen om afval in te vervoeren. De deelnemer draagt zorg voor de afvoer van het afval naar een door de HCE aangewezen plaats.

30.   Eventuele voertuigen van de deelnemer dienen geparkeerd te worden op aanwijzing van de HCE. Mocht de deelnemer voorkeur aangegeven hebben op het inschrijfformulier, zal de HCE proberen aan deze wensen voldoen, tenzij tussen beide partijen anders overeengekomen.

31.   In het geval van een geschil tussen deelnemers onderling met betrekking tot het evenement, heeft de HCE recht om een beslissende stem uit te spreken. In het geval dat een deelnemer zich niet bij deze beslissing wenst neer te leggen, heeft de HCE de bevoegdheid om deze deelnemer van het evenement te weren.

32.   Alle geschillen welke mochten ontstaan uit overeenkomsten waarop deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend berecht door de bevoegde rechter te Groningen, tenzij gevallen waarin de kantonrechter bevoegd is om van de vordering kennis te nemen en behoudens het recht van de HCE om voor de op grond van de wet bevoegd zijnde rechter te kiezen.

33.   Op een met de HCE gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Eenrum, 1 december 2014